〔Referencia〕Cómo utilizar un teléfono público para marcar 110 ó 119 en caso de emergencia.

Teléfono público de color verde (Gratuito)

  1. Levante el receptor
  2. Presione el botón rojo
  3. Marque 110 ó 119.

imagen:Teléfono público de color verde (Gratuito)

Teléfono público de color gris (Gratuito)

Levante el receptor y marque 110 ó 119


imagen:Teléfono público de color gris (Gratuito)

もしもし、かじです/ きゅうきゅうです/ じけんです/ じこです
Moshi moshi, Kaji desu. / Kyu-kyu desu. / Jiken desu. / Jiko desu.
じゅうしょは(ばしょは)○○し△△ちょう××ちょうめ~です。
Jyusho (basho) wa ○○-shi △△-cho ××-chome desu.
はやくきてください。
Hayaku kite kudasai.

Marugame City Hall
2-3-1 Ote-cho, Marugame City, Kagawa Pref. 763-8501
Phone: 0877(23)2111 / Fax: 0877(23)4073
Opening Hours: Mondays through Fridays (except national holidays) 8:30~17:00
If you need help in English…
Contact: Marugame International Exchange Association
2-1-20 Ote-cho, Marugame City, Kagawa Pref. 763-0034
Phone: 0877(56)1771 / Fax: 0877(56)1772
Opening Hours: Mondays through Fridays (except national holidays) 8:30~17:00
ページ上に戻る